Politika kvality:

Základným cieľom politiky kvality spoločnosti KBZ s.r.o. je zabezpečiť uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov pri trvalom zvyšovaní efektívnosti všetkých činností spoločnosti. Pre úspešné naplnenie tohto zámeru je nutné vytvárať nasledujúce základné podmienky:

 • Permanentné zdokonaľovanie systému riadenia kvality v súlade s medzinárodnou normou STN ISO 9001, dôsledná aplikácia a využívanie systému na každom stupni riadenia s aktívnym zapojením pracovníkov.

 • Zvyšovanie efektívnosti všetkých činností spoločnosti zabezpečovaním:
  • kvalitného zákazkového riadenia
  • vysokej operatívnosti nákupu materiálu a služieb s využívaním trvalého procesu hodnotenia dodávateľov
  • rastu kvality produktov vyhovujúcim požiadavkám predpisov a požiadavkám legislatívy tak, aby boli uspokojené potreby a očakávania zákazníka, aby zákazník získal dôveru v schopnosť organizácie plniť jeho požiadavky

 • Trvalé zvyšovanie kvalifikácie a odbornej zdatnosti zamestnancov uplatňovaním:
  • účinného zisťovania potrieb vzdelávania
  • cieleného riadenia procesu
  • účinného systému vzájomnej výmeny informácií a odborných skúseností

 • Rozvoj výrobno – technologickej základne so zavedením progresívnych technologických postupov.

Úspešnosť podnikania spoločnosti je založená na základe vybudovania dlhodobých vzťahov vzájomnej dôvery zákazníkov v úzkej spolupráci s dodávateľmi. Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých zamestnancov k povinnosti spĺňať a dodržiavať zásady obsiahnuté v tejto "Politike kvality".


ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA SPOLOČNOSTI:

Vedomí si dopadov priemyselnej výrobnej činnosti na životné prostredie a v súlade s našim programom na ochranu životného prostredia, zaväzujeme sa nepretržite zlepšovať naše environmentálne správanie v snahe zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. Pre dosiahnutie tejto politiky sme si stanovili plány ktoré pravidelne kontrolujeme. Vývoj environmentálnych indikátorov je kľúčový faktor na dosiahnutie vytýčených cieľov. Prostredníctvom environmentálnej politiky spoločnosti uznávame našu zodpovednosť za trvalo udržateľný vývoj.

 • Starostlivosť o životné prostredie uznáva spoločnosť za neoddeliteľnú súčasť každodennej práce na jestvujúcom výrobnom zariadení, ako aj pri zavádzaní nových technológií vyplývajúcich s podnikateľských zámerov spoločnosti.

 • Dodržiavanie environmentálnych záväzkov vyplývajúcich z právnych požiadaviek Slovenskej republiky, ako aj z požiadaviek Európskej únie.

 • Dôraz na prevenciu pred vznikom environmentálnych nehôd, rizík náhodného znečistenia, náprav nežiaducich dôsledkov a náprav poškodení životného prostredia, systematickou kontrolou technologických procesov.

 • Spoločnosť chce trvalo zlepšovať svoje environmentálne správanie

 • Spoločnosť prehlasuje že nové technológie vyplývajúce z podnikateľských zámerov budú riešené v prvom rade vo vzťahu k životnému prostrediu.

 • Spoločnosť zabezpečí funkčnú vzájomnú komunikáciu externú ako aj internú.

POLITIKA BOZP SPOLOČNOSTI:

Politika BOZP predstavuje záväzok spoločnosti stanovuje ciele na zlepšenie pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Politika BOZP je kľúčovým prvkom systému riadenia, pretože udáva základnú orientáciu, požadovaný smer vývoja BOZP, prezentuje podnikovú filozofiu kultúry práce a celkový prístup vedenia a zamestnancov.

Plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je dôležitou súčasťou spoločnosti a preto spoločnosť sa zaväzuje:

 • zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potenciálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činnosti ľudí a pracovného prostredia.
 • zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP, aby viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia, výchovne pôsobiť k používaniu správnych postupov pri práci.
 • v rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne podklady pre bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby ich priebežne prispôsobovať a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti.
 • vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi.
 • na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku.
 • kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 • poskytovať a plánovať primerané materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, vyčleniť prostriedky na program realizácie politiky BOZP.
 • informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách.
 • umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov vyjadriť sa k problematike BOZP.