POLITIKA KVALITY

Základným cieľom politiky kvality spoločnosti KBZ s.r.o. je zabezpečiť uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov pri trvalom zvyšovaní efektívnosti všetkých činností spoločnosti. Pre úspešné naplnenie tohto zámeru je nutné vytvárať nasledujúce základné podmienky:

 • Permanentné zdokonaľovanie systému riadenia kvality v súlade s medzinárodnou normou STN ISO 9001, dôsledná aplikácia a využívanie systému na každom stupni riadenia s aktívnym zapojením pracovníkov.

 • Zvyšovanie efektívnosti všetkých činností spoločnosti zabezpečovaním:
  • kvalitného zákazkového riadenia
  • vysokej operatívnosti nákupu materiálu a služieb s využívaním trvalého procesu hodnotenia dodávateľov
  • rastu kvality produktov vyhovujúcim požiadavkám predpisov a požiadavkám legislatívy tak, aby boli uspokojené potreby a očakávania zákazníka, aby zákazník získal dôveru v schopnosť organizácie plniť jeho požiadavky

 • Trvalé zvyšovanie kvalifikácie a odbornej zdatnosti zamestnancov uplatňovaním:
  • účinného zisťovania potrieb vzdelávania
  • cieleného riadenia procesu
  • účinného systému vzájomnej výmeny informácií a odborných skúseností

 • Rozvoj výrobno – technologickej základne so zavedením progresívnych technologických postupov.

Úspešnosť podnikania spoločnosti je založená na základe vybudovania dlhodobých vzťahov vzájomnej dôvery zákazníkov v úzkej spolupráci s dodávateľmi. Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých zamestnancov k povinnosti spĺňať a dodržiavať zásady obsiahnuté v tejto "Politike kvality".

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA SPOLOČNOSTI:

Vedomí si dopadov priemyselnej výrobnej činnosti na životné prostredie a v súlade s našim programom na ochranu životného prostredia, zaväzujeme sa nepretržite zlepšovať naše environmentálne správanie v snahe zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. Pre dosiahnutie tejto politiky sme si stanovili plány ktoré pravidelne kontrolujeme. Vývoj environmentálnych indikátorov je kľúčový faktor na dosiahnutie vytýčených cieľov. Prostredníctvom environmentálnej politiky spoločnosti uznávame našu zodpovednosť za trvalo udržateľný vývoj.

 • Starostlivosť o životné prostredie uznáva spoločnosť za neoddeliteľnú súčasť každodennej práce na jestvujúcom výrobnom zariadení, ako aj pri zavádzaní nových technológií vyplývajúcich s podnikateľských zámerov spoločnosti.

 • Dodržiavanie environmentálnych záväzkov vyplývajúcich z právnych požiadaviek Slovenskej republiky, ako aj z požiadaviek Európskej únie.

 • Dôraz na prevenciu pred vznikom environmentálnych nehôd, rizík náhodného znečistenia, náprav nežiaducich dôsledkov a náprav poškodení životného prostredia, systematickou kontrolou technologických procesov.

 • Spoločnosť chce trvalo zlepšovať svoje environmentálne správanie

 • Spoločnosť prehlasuje že nové technológie vyplývajúce z podnikateľských zámerov budú riešené v prvom rade vo vzťahu k životnému prostrediu.

 • Spoločnosť zabezpečí funkčnú vzájomnú komunikáciu externú ako aj internú.